أحداث

2002

_ Artists in Fair Parma

_ Art Expo Pisa

_ Personal exhibition Hotel della Rocca Bazzano Bologna

_ Personal exhibition Jesolo

_ Painting exhibition Invito al colore Burano Venezia

_ Charity auctiona for Project Africa Water Source of Life Chiostro di San Nicolo’ Lido Di Venezia

_ Mc Art Montecarlo

_ Art Padova

_ Immagina Reggio Emilia

'10  '09    '08    '07   '06   '05   '04   '03   '02__

 

 

Design &  ©Copyright 2008: Design Juice Studio - Roma -